Р егламент роботи Маневицької районної ради шостого скликання

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням районної ради

від 16.12.2010 №2/2

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Маневицької районної ради шостого скликання

Розділ І. Загальні положення

1.1. Маневицька районна рада шостого скликання є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і селищ району та діє самостійно в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.2. Порядок роботи районної ради, її органів та посадових осіб  визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативно-правовими актами  та цим Регламентом.

1.3. Регламент роботи Маневицької районної ради шостого скликання є документом, обов’язковим для виконання, що  встановлює порядок  підготовки і проведення сесій районної ради, процедуру здійснення інших видів діяльності  районної ради, депутатів, посадових осіб ради та її виконавчого апарату.

Регламент роботи районної ради затверджується не пізніше ніж на другій сесії районної ради. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні ради рішенням ради. До прийняття Регламенту роботи ради чергового скликання застосовується чинний Регламент  попереднього скликання.

1.4. Сесії районної ради проводяться, як правило, у залі засідань.

Сесії ради проводяться гласно, широко висвітлюються місцевими засобами масової інформації, а матеріали сесії оприлюднюються у районній газеті "Нова доба" або на офіційному веб-сайті районної ради, або на інформаційних стендах, або в інший спосіб. (Пункт 1.4. Розділу І. викладено в редакції згідно рішення ради від 14.07.2011  №7/7).

На сесії районної ради запрошуються окремі депутати обласної ради, при необхідності – представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівники трудових колективів підприємств, установ, організацій різних форм власності, територіальних громад, політичних партій і масових рухів, громадських об’єднань, засобів масової інформації.

Запрошених для участі у роботі сесії визначає голова районної ради.  

Постійні комісії районної ради мають право вносити пропозиції щодо запрошених на сесію.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні  посадових осіб районної державної адміністрації, керівників її відділів і управлінь та представників органів місцевого самоврядування. Постійні комісії ради, крім вказаних осіб,  можуть запросити експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питан­ня, що опрацьовуються цими комісіями або стосуються предмету діяльності.

На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або заре­єстрованих на території району підприємств, установ та організацій незалеж­но від форм власності (або уповноважені ними особи) повинні прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Депутатам районної ради надається пріоритет у виступах перед запрошеними на сесію.

Запрошені на пленарне засідання можуть приймати участь в обговоренні питань затвердженого депутатами ради порядку денного лише після дозволу головуючого. Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями.

Розділ ІІ. Сесії районної ради

Глава 1. Порядок скликання сесії районної ради

2.1.1. Районна рада проводить свою роботу  сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Сесії районної ради можуть бути черговими і позачерговими.

2.1.2. Сесії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. У випадку необхідності скликається позачергова сесія ради. У разі немотивованої відмови голови районної ради  або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

Сесія районної ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. Якщо в цьому випадку голова, заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, то вона може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

2.1.3. На сесії районної ради можуть розглядатися і вирішуватись питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2.1.4. Сесії районної ради проводяться в районному центрі, але у випадках доцільності         можливе проведення виїзних засідань в інших населених пунктах району.

2.1.5. Розпорядження голови районної ради про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення  не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Глава 2. Підготовка пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень ради

2.2.1. Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян не пізніше як за 25 робочих днів до початку пленарного засідання. Пропозиції щодо питань на розгляд ради, внесені пізніше вищевказаного терміну або під час сесії, вносяться до порядку денного наступної сесії районної ради. Пропозиції викладаються письмово, а проект рішення подається в електронному, друкованому вигляді.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Проекти рішень районної ради оприлюднюються у порядку, визначеному пунктом 1.4. Розділу І. "Загальні положення", не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду. (Пункт 2.2.1. Глави 2. зі змінами, внесеними рішенням ради від 14.07.2011  №7/7).

2.2.2. Порядок підготовки і розгляду питань визначається цим Регламентом. Порядок денний  затверджується радою.

2.2.3. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, роз­глядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за згодою більшості депутатів від загального складу ради. (Пункт 2.2.3. Глави 2. зі змінами, внесеними рішенням ради від 14.07.2011  №7/7).

2.2.4. Питання, що вносяться на розгляд районної ради, готують постійні комісії, депутати, виконавчий апарат ради, спеціально створені комісії, районна державна адміністрація, її відділи, управління, інші органи виконавчої влади, зацікавлені підприємства, установи, організації різних форм власності.

Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою, постійними комісіями, президією районної ради.

При виробленні рішень беруться до уваги лише письмові пропозиції, що надійшли голові, постійним комісіям ради і були ними враховані або відхилені з тих чи інших причин.

Забороняється подавати на розгляд депутатів проекти документів і матеріали, в яких не зазначені прізвища і телефони їх авторів.

З питань, що плануються до розгляду на сесії, депутат має право поширити через виконавчий апарат  ради документ обсягом до 5 друкарських аркушів. Документ повинен бути зданим для розмноження не пізніше як за 3 дні до початку сесії.

2.2.5. Проекти регуляторних актів готуються відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

До кожного проекту регуляторного акта розробником додається аналіз регуляторного впливу.

Кожен проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд районної ради, подається до постійної комісії з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району для вивчення та подання висновків про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.  Висновки готуються протягом 10 робочих днів з моменту отримання постійною комісією проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

У разі внесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, постійна комісія з питань  бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта протягом 10 робочих днів з дня подання проекту.

При підготовці експертного висновку постійна комісія може залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, представників громадськості, спеціалістів. При необхідності можуть проводитись спільні засідання постійних комісій.

Висновки постійної комісії з питань  бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району передаються для вивчення постійній комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта, або іншим постійним комісіям за їх проханням.

При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії з питань  бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району доповідає висновки про відповідність регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам закону щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

2.2.6. З метою вивчення і врахування громадської думки при підготовці проектів рішень ради з питань, що стосуються всього  населення району, голова або відповідні постійні комісії ради можуть звертатися до громадськості через газету і районне радіо з проханням подати свої пропозиції та зауваження з цього питання.

З найважливіших питань життя району за пропозицією територіальних громад рада приймає рішення щодо проведення  консультативного опитування та референдуму.

2.2.7. Відповідно до статей 9, 35 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта  та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюється шляхом опублікування в районній газеті “Нова доба” та/або шляхом   розміщення   на  офіційній  сторінці  розробника  проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. (Пункт 2.2.7. Глави 2.  викладено в редакції згідно рішення ради від 14.07.2011  №7/7).

2.2.8. Районна рада затверджує річний план підготовки проектів регуляторних актів (далі План). План повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Пропозиції щодо формування Плану подаються в загальний відділ виконавчого апарату районної ради до 1 грудня поточного року. Загальний відділ виконавчого апарату передає всі пропозиції організаційному відділу до 5 грудня.

Організаційний відділ готує проект рішення районної ради про затвердження Плану, який розглядається в загальному порядку, встановленому для проектів рішень районної ради.

План на наступний календарний рік затверджується в грудні місяці поточного року.

Якщо на розгляд районної ради планується внести проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, розробник подає пропозиції про зміни та доповнення до Плану в порядку, встановленому для підготовки та розгляду Плану. Районна рада повинна внести зміни та доповнення до Плану не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта. Затверджений План, а також зміни та доповнення оприлюднюються в газеті „Нова доба” не пізніше як у 10-денний строк після його затвердження”.

Глава 3. Порядок проведення сесії районної ради

2.3.1. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні  бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням  голови ради проведення сесії переноситься на інший час. При цьому вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кворуму депутатів.

2.3.2. Питання про тривалість роботи сесії визначається радою. Пленарні засідання районної ради, як правило, розпочинаються з 10 години. Під час проведення засідання через кожні 1,5 – 2 години робиться перерва на 10 хвилин.

На початку кожного засідання відводиться час для оголошення депутатських запитань і депутатських запитів в межах 30 хвилин.

Наприкінці кожного засідання  виділяється час для обговорення питання “Інші”. При необхідності по питаннях  “Інші” приймаються рішення ради.

2.3.3. У разі необхідності районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

2.3.4. Сесію відкриває і веде державною мовою  голова районної ради  або його заступник.

У випадку, передбаченому частиною восьмою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів районної ради.

Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної  територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Регламенту.

2.3.5. Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням у залі засідань ради Державного Гімну України.

Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.

Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні може уточ­нювати дату і  час проведення наступного засідання ради. Питання, які не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пле­нарному засіданні у визначеній послідовності.

Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після розгляду всіх питань порядку денного, які були включені до нього.

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх пи­тань порядку денного. У такому випадку у сесійному засіданні може оголошуватись перерва.  Депутати додатково повідомляються про час продовження пленарного засідання.

2.3.6. Робочими органами сесії районної ради є:

- президія у складі голови районної ради, заступника голови районної ради (або головуючого і його заступників у випадках, що вказані вище);

- лічильна комісія, яка утворюється у складі голови та членів, обирається на випадок проведення можливого таємного голосування;

- секретаріат сесійного засідання.

Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

Функції секретаріату сесійного засідання виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, повний запис  засідань на електронні носії, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

Для підготовки і редагування рішень ради, в разі необхідності, районною радою обирається редакційна комісія з числа депутатів ради.

2.3.7. Головуючий на сесії надає слово для доповідей і виступів, вносить на голосування проекти рішень, оголошує списки осіб, які записалися на виступ та інші матеріали, що надійшли на адресу сесії.

Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, внесеного на обговорення. Головуючий за погодженням з районною радою може визначити черговість виступаючих.

2.3.8. Під час сесій головуючий забезпечує порядок  у залі засідань, створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не має права втручатися у виступи депутатів та коментувати їх.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питань, що обговорюються, або  порушує норми депутатської етики. Якщо депутату попередньо  робилося з цього приводу зауваження головуючим, то останній вправі  позбавити його слова на період обговорення цього питання.

Головуючий має право виступати  в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого  заступникові голови ради.

2.3.9. Виступи депутатів виголошуються з трибуни. Як виняток, з дозволу головуючого дозволяються  окремі репліки з місць.

Депутат, якому надано слово для виступу, повинен перед цим чітко назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові.

Для доповідей на сесії районної ради надається до 20 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин. Для виступу в дебатах по  доповідях і співдоповідях, а також для заключного слова надається до 7 хвилин, для повторних виступів, виступів по кандидатурах службових осіб та керівних органів, при постатейному обговоренні проектів рішень, з порядку ведення засідань, мотивів голосування, заяв, запитань, пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин.

Головуючий може в необхідних випадках за згодою районної ради продовжити час для виступу. При обговоренні того чи іншого питання  депутат має право брати слово не більше двох разів.

Депутат вправі у будь-який час попросити слова по процедурі ведення сесії.

2.3.10. Дебати припиняються за рішенням ради, яке приймається більшістю від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записаних  на виступ і число тих, хто виступив.

Після припинення дебатів доповідачі, співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

2.3.11. Депутату районної ради забезпечується можливість активної участі в роботі сесії ради.

Він має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на сесії питань, пропозицій тощо, персонального складу утворюваних районною радою органів та кандидатур посадових осіб, які обираються або призначаються районною радою, ставити запитання, давати довідки, а також користується правами, визначеними статтею 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами України.

Кожна пропозиція депутата про внесення змін чи доповнень з обговорюваних питань та до проектів рішень повинна бути проголосована, якщо депутат наполягає на проведенні такого голосування.  

2.3.12. В кінці кожної сесії відводиться певний час для виступу депутатів з короткими 3-х хвилинними заявами і повідомленнями. Як правило, обговорення по цих питаннях не відкривається.

2.3.13. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням головою ради або постійними комісіями. При необхідності надсилаються на розгляд відповідним органам чи посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження та про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, а також раду у встановлений нею термін.

2.3.14. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, внесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, пов­ні результати голосування і прийняті рішення.

До протоколу засідання ради додатково включаються:

-  список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

-  результати поіменного голосування;

-  повні результати голосування;

- тексти не виголошених виступів депутатів;

-  окремі думки депутатів та їх груп чи фракцій щодо прийнятих радою рішень.

Засідання ради записуються у повному обсязі на електронний носій інформації.

За процедурним рішенням ради, запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

Протокол засідання ради є офіційним документом, що під­тверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у  виконавчому апараті ради і передаються до архіву у законодавчо визначений термін.

Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

Депутати можуть забезпечуватися витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до голови  ради.

Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням голови ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Глава 4. Порядок проведення голосування на сесії

2.4.1. Районна рада з питань, що розглядаються, приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

З найбільш дискусійних питань підрахунок голосів відкритого голосування доручається провести групі депутатів, склад якої визначається радою. Голосування може проводитись за відносним підрахунком голосів по наявній більшості.

При голосуванні кожний депутат має один голос і подає його „за”, „проти” або „утримався”. По закінченню підрахунку голосів голова ради оголошує результат голосування про прийняття чи відхилення пропозиції.

2.4.2. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів районна рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів ради лічильну комісію. Кількість членів лічильної комісії визначається радою.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті до складу керівництва органів, що обираються.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.

Рішення лічильної комісії про результати таємного або поіменного голосування приймаються більшістю голосів членів комісії.

2.4.3. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією за встановленими нею формами.

До бюлетеня для таємного голосування по виборах службових осіб або до складу органів, що обираються районною радою, включаються всі висунуті кандидатури. У бюлетені в алфавітному порядку зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові кожного кандидата.

Список кандидатур передається до дільничної комісії головуючим на засіданні.

2.4.4. Час і місце проведення голосування, а також  порядок організації голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться нею до відома всіх депутатів.

Лічильна комісія перед початком голосування:

- організовує виготовлення бюлетенів для таємного голосування;

- перевіряє наявність кабін для таємного голосування;

- опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного додержання таємності голосування.

2.4.5. Бюлетені для таємного голосування видаються депутату членами лічильної комісії за списком після пред’явлення посвідчення депутата Маневицької районної ради відповідного скликання.

У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування робиться відмітка і ставиться особистий підпис депутата.

Заповнення бюлетеня проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування. Порядок заповнення бюлетенів для таємного голосування по виборах посадової особи, яка обирається районною радою, визначається лічильною комісією та доводиться до відома депутатів.

2.4.6. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньку для таємного голосування і підраховує голоси. Присутність сторонніх осіб при цьому не допускається.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка. Прізвища, дописані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

Обраною посадовою особою вважається кандидат, який одержав більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Обраними до складу органу, що обирається районною радою, вважаються кандидати, які одержали більшість голосів депутатів від загального складу ради.

У випадку, коли більшість обраних осіб у складі органу, який обирається, виявиться меншою від встановленого для цього органу кількісного складу, то за рішенням районної ради проводяться повторні вибори по обранню осіб, яких не вистачає до формування органу.

Якщо в результаті голосування окремі кандидати набрали однакову кількість голосів і це не дозволяє встановити обраного, то за рішенням районної ради по цих кандидатах проводиться повторне голосування.

2.4.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами комісії.

При обранні посадових осіб або органів, які обираються районною радою, лічильна комісія доповідає районній раді результати голосування по кожній кандидатурі окремо.

2.4.8. Таємне голосування проводиться обов’язково у випадку:

- обрання та звільнення голови, заступника голови районної ради;

- прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

- внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

2.4.9. На сесії районної ради за вимогою не менш як 1/4 присутніх на засіданні депутатів може проводитися поіменне голосування.

Поіменне голосування не проводиться стосовно посадових осіб або органів, що обираються районною радою.

Результати поіменного голосування заносяться у протоколи сесії і публікуються у пресі.

Глава 5. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

2.5.1. На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.

Не допускається використовувати у виступі недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, депутатів місцевих рад.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.

2.5.2. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

2.5.3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

2.5.4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 6. Обов’язки і права депутатів під час проведення сесій районної ради

2.6.1. На час сесії, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших, передбачених Законом випадках, депутат районної ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить, і брати активну участь в їх роботі. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях районної ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших органів ради, до складу яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обра­но, допускається лише з поважних причин.

 Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з цим Регламентом, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прий­нято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє голова ради або голова постійної комісії.

За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його   відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увіль­нення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими об­ставинами.

Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити голову ради або його заступника не пізніше як за добу до початку пленар­ного засідання.

Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

У разi пропуску депутатом без поважних причин протягом року бiльше  половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним  рiшень i доручень ради та її органів рада може звернутися до керівного органу політичної партії та районної територіальної виборчої комісії з пропозицiєю про вiдкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.6.2. Депутати районної ради можуть об’єднуватись в групи та фракції за професійним, політичним чи іншим принципом, обраним групою чи фракцією.

2.6.3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання  за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її  складу.

Депутатська група в районній раді складається не менш як із п’яти депутатів ради.

Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи і депутатів, які уповноважені представляти групу. Реєстрація депутатської групи проводиться шляхом прийняття протокольного рішення на пленарному засіданні районної ради, на яке було внесено подання особи, яка очолює депутатську групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено регламентом сесійних засідань районної ради;

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

 - після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

2.6.4. Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити лише до однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради та його заступника.

2.6.5. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими  групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

2.6.6. Про зміни в складі депутатської групи чи фракції її уповноважений пред­ставник повідомляє письмово голову ради.

У разі, коли склад депутатської групи чи фракції стає меншим від вста­новленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що голова ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

2.6.7. На сесії районної ради депутат має право внести запит або звернутись із запитанням.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ й організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатське запитанняце засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або дана депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні ради.

Районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районну раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право давати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше ¼ присутніх на сесії районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Розділ ІІІ. Обрання голови, заступника голови районної ради, утворення і обрання постійних комісій  та інших органів ради

Глава 1. Голова, заступник голови районної ради

3.1.1. Відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до законодавства.

Вибори голови здійснюються шляхом таємного голосування з будь-якої кількості запропонованих кандидатур.

Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом.

3.1.2. Кандидатури для обрання на посаду голови ради висуваються на сесії районної ради. Висунення кандидатур може здійснюватися як відкрито, так і таємно.

Правом висунення кандидатур на посаду голови районної ради користуються депутати районної ради та депутатські групи чи фракції.

Депутат районної ради може висунути для обрання лише одну кандидатуру, в тому числі і свою.

При таємному висуненні кожному депутату, який бере в ньому участь, видається бюлетень, у який він може вписати лише одне прізвище. Бюлетені, в яких буде записано більшу кількість кандидатур, визнаються недійсними.

Таємне висунення організовує лічильна комісія, яка передає список кандидатур головуючому на засіданні для повідомлення його районній раді.

Рішення про процедуру висунення кандидатур на посаду голови районної ради приймається радою по більшості голосів депутатів, присутніх на сесії.

По всіх висунутих кандидатурах, які дали згоду балотуватись, проводиться обговорення. Самовідвід приймається радою без голосування.

Кожному з кандидатів надається можливість виступити на засіданні до голосування зі своєю програмою.

Депутати районної ради мають право ставити запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній ним програмі, агітувати „за” чи „проти” висунутої кандидатури.

На обговорення кожної кандидатури відводиться одна година сесійного часу, для виступу кандидата – до 20 хвилин. При необхідності за рішенням ради час обговорення може бути продовженим.

Голова районної ради вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі якщо на посаду голови районної ради було висунуто більше 2 кандидатур і жодна з них не одержала кількості голосів, потрібної для обрання, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільшу кількість голосів.

У разі не обрання голови після повторного голосування районна рада приймає рішення про внесення нових кандидатур або переносить розгляд  питання про обрання голови на інший термін.

Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Про обрання голови районної ради на сесії ради приймається рішення, яке підписують члени тимчасової президії.

Голова  ради в межах своїх повноважень видає розпорядження, які затверджуються на чергових сесіях ради.

3.1.3. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільненим з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

При цьому повинно бути проведено обговорення. Голові районної ради має бути надано слово для виступу.

Дострокове припинення повноважень голови районної ради здійснюється у порядку, передбаченому статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Про дострокове припинення повноважень голови ради на сесії районної ради приймається рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.4. Районна рада обирає зі свого складу заступника голови районної ради.

Кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді її голова.

Обрання заступника голови районної ради проводиться шляхом таємного голосування. Обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

Якщо запропонована головою районної ради кандидатура на посаду заступника голови ради не одержала необхідної кількості голосів, то голова районної ради подає на розгляд нову кандидатуру.

Заступник голови районної ради обирається районною радою в межах строку її повноважень і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, визначеному законом.

Заступник голови районної ради може бути звільненим з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю),  встановлені для голови ради.

Глава 2. Постійні та тимчасові контрольні комісії районної ради

3.2.1. Районна рада з числа її депутатів обирає постійні комісії ради, визначає їх перелік і кількісний склад. При потребі впродовж строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

Постійні комісії є органами районної ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови і членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради, їх голів вносить голова районної ради. Питання обрання заступника голови комісії, її секретаря та всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною постійною комісією.

При обранні постійних комісій районної ради голосування проводиться в цілому по складу комісії або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за рішенням районної ради.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії районної ради, де працює на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

3.2.2. При необхідності районна рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради.

Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати: назву комісії, завдання комісії, кількісний склад комісії, обраного радою голову (співголів) комісії, персональний склад членів комісії, термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи).

Порядок роботи постійних та тимчасових контрольних комісій визначається Положенням про комісії, що затверджується радою.

Глава 3. Президія районної ради

Районна рада може утворити президію (колегію) ради.

Президія (колегія) районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

До складу президії (колегії) районної ради входять голова ради, його заступник та голови постійних комісій ради, уповноважені представники груп і фракцій.

Президія (колегія) районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Президія (колегія) районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 4. Виконавчий апарат районної ради

Районна рада за поданням її голови утворює виконавчий апарат ради, затверджує його структуру і чисельність, витрати на утримання.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

Розділ ІV. Рішення районної ради

 4.1. Рішення районної ради приймається на її пленарному засіданні, після попереднього обговорення, більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.

Вирішення процедурних питань, тобто таких, що не потребують прийняття рішень районної ради, здійснюється простою більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Рішення на сесії може прийматись на основі загальної згоди. Воно вважається прийнятим, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

4.2.  Протокол та прийняті на сесії районної ради рішення не пізніш, як у тижневий строк, повинні бути підписані головою ради, при його відсутності – заступником голови ради, а у випадках, передбачених частинами сьомою та восьмою статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, – депутатом  ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

Ніхто не може вносити стилістичні та інші зміни у рішення, прийняті радою. Стилістичне редагування рішень проводиться з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів головою ради, а при його відсутності – заступником голови ради спільно із секретаріатом сесії.

Винні у втручанні в текст рішення ради, що суттєво змінило значення або зміст усього рішення чи одного з його пунктів, притягуються до суворої відповідальності – аж до звільнення з посади, яку вони займають.

Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно проживають в районі. Рішення районної ради не повинні суперечити Конституції України, законам України та міжнародним правовим нормам.

4.3. Районна рада повноважна прийняти рішення про звернення  до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.

4.4. Рішення знімаються з контролю радою за інформацією від постійних комісій.

По інформуванню депутатів щодо реалізації пропозицій, зауважень, висловлених ними на пленарних засіданнях ради, рішення не приймається.

Розділ V. Опублікування та реалізація рішень районної ради

5.1. Матеріали сесії районної ради оприлюднюються шляхом публікації в районній газеті або передаються по місцевому радіо, або на офіційному веб-сайті районної ради, або на інформаційних стендах, або в інший спосіб, а також доводяться до відома населення депутатами під час зустрічей з виборцями. (Пункт 5.1.  Розділу V. викладено в редакції згідно рішення ради від 14.07.2011  №7/7).

Депутати мають право обнародувати матеріали і рішення, підготовлені від їх імені, інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації.

Регуляторні акти, прийняті районною радою, офіційно оприлюднюються шляхом опублікування в газеті „Нова доба” не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття.

5.2. Рішення районної ради надсилаються відповідним органам місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємствам, організаціям, установам різних форм власності, службовим особам і офіційно оприлюднюються не пізніш п’яти робочих днів після їх прийняття у порядку, визначеному пунктом 5.1. (Пункт 5.2.  Розділу V. викладено в редакції згідно рішення ради від 14.07.2011  №7/7).

Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття, а рішення нормативно-правового характеру – з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

5.3. Конкретні рішення районної ради в адресу установ, підприємств, організацій повинні розглядатися їх керівниками і про результати розгляду повідомляти районну раду не пізніш, як в місячний термін, або в інший встановлений радою термін

5.4. Контроль за виконанням рішень районної ради організовує та забезпечує голова ради через комісії та депутатів районної ради.

Розділ VІ. Прикінцеві положення

При потребі впродовж своїх повноважень районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.


<< Назад